Loading...
allison.christiaen@purquapa.be +32(0)498 61 10 76

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt; * Purquapa: éénmanszaak van Allison Christiaen, gevestigd te (9031) Drongen (Gent), Paradijskouter 51, de gebruiker van deze algemene voorwaarden; * opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat met Purquapa; * overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Purquapa en de opdrachtgever; * werkzaamheden: de werkzaamheden die Purquapa in opdracht van de opdrachtgever uitvoert; * website: www.purquapa.be * hij/zij: In het belang van de leesbaarheid van deze overeenkomst is bij het aanduiden van een persoon gebruik gemaakt van de aanduidingen ‘hij’ en ‘hem’. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat kan uiteraard waar nodig ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden. * persoon: verwijzingen naar een persoon omvatten natuurlijke personen, vennootschappen, joint ventures, verenigingen, maatschappen, stichtingen of partnerships, ongeacht of deze rechtspersoonlijkheid hebben. * schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen langs elektronische weg verzonden leesbare en reproduceerbare berichten (e-mail).

Artikel 2. Algemeen. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Purquapa en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Purquapa, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Voorstel pakket of maatwerk; totstandkoming van de overeenkomst. Purquapa zal op basis van een intakegesprek (face to face of telefonisch) een voorstel doen voor een door Purquapa aanboden standaardpakket of voor maatwerk. Deze voorstellen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte digitaal heeft ondertekend of per post aan Purquapa ondertekend heeft geretourneerd; of nadat de opdrachtgever via e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Purquapa.

Artikel 4. Opzegging. De diensten van Purquapa worden aangeboden als een krediet uren dienst. Betalingen worden niet geretourneerd, noch geheel noch evenredig. Alle kosten die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, ook indien deze na de opzegging zijn gemaakt.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst. Purquapa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend opdrachtnemer en beroepsbeoefenaar uitvoeren met inachtneming van en de voor hem geldende professionele beroepsstandaard. Purquapa voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen locatie(s) (“op afstand”) of bij de opdrachtgever, afhankelijk van wat overeengekomen wordt bij het aangaan van de opdracht. Purquapa heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, deze indien nodig of wenselijk te vervangen, goederen van derden te betrekken, of diensten van derden af te nemen. Als Purquapa derden betrekt bij de uitvoering van de werkzaamheden, zal zij er steeds voor zorgen dat deze een voldoende niveau van kennis en ervaring hebben voor de werkzaamheden, en bij een overdracht zal zij zorgen voor een vloeiende overdracht van de werkzaamheden. Purquapa neemt bij de uitvoering van de diensten een inspanningsverbintenis op zich, en kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot de door de opdrachtgever gewenste resultaten. Purquapa zal nooit gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 6. Virtueel kantoor. Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt Purquapa gebruik van (online) diensten of applicaties, waaronder afkomstig van derde partijen, waaronder een cliëntmanagement applicatie, een applicatie waarmee de gegevens van de opdrachtgever worden gedeeld en opgeslagen, en applicaties voor communicatie met de opdrachtgever. Purquapa is te allen tijde gerechtigd te wisselen van applicaties/diensten. Purquapa is voorts voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van de beschikbaarheid van internet en voldoende internetverbinding. Purquapa kan het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. De opdrachtgever aanvaardt het gebruik van de door Purquapa gebruikte (online) diensten, applicaties en de daarmee samenhangende risico’s. Purquapa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door het gebruik van (online) diensten, applicaties, dataverlies daaronder begrepen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden en, indien van toepassing, voor het tijdstip van voltooiing daarvan en wijziging in prijs. Indien dat het geval is, zullen partijen daarover overleggen. Aangekocht kredieturen blijven één jaar geldig vanaf datum van de factuur, terugbetaling van kredieturen is niet mogelijk.

Artikel 8. Opleveringstermijn. Indien Purquapa (opleverings)termijnen heeft genoemd of is overeengekomen, zijn deze vastgesteld op grond van de gegevens die Purquapa bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Purquapa spant zich er naar behoren voor in om deze (opleverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Zo’n (opleveringstermijn) is echter nooit een fatale termijn. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft geen recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Purquapa.

Artikel 9. Prijzen en tarieven. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s. Voor elke verplaatsing buiten grondgebied Drongen zal een kilometervergoeding van € 0,35/km in rekening gebracht worden aan het eind van de maand waarin de verplaatsing zich heeft voorgedaan. Deze kilometervergoeding gaat in vanaf het kantoor te Paradijskouter 51, Drongen (Gent) en geldt zowel voor de verplaatsing heen, als terug.

Artikel 10. Betaling. Alle goederen en diensten moeten betaald worden 15 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Bij niet betaling op de vervaldatum zal het bedrag van de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogd worden met 15% zonder dat deze vergoeding minder dan 100 EUR mag bedragen en dit ten titel van schadeloosstelling voor de inningskosten van de factuur. Daarenboven zal een verwijlintrest van 15% verschuldigd zijn op de hoofdsom vanaf de vervaldatum en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Anderzijds worden de betalingen van alle overige verschuldigde facturen, opgemaakt of nog op te maken, onmiddellijk opeisbaar en komt de vermelde vervaldag niet meer in aanmerking. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze eigendom van de verkoper en behoudt deze laatste het recht ze terug te nemen, in beslag te nemen of te verzegelen op kosten van de koper. Eens de goederen geleverd zijn, blijft de klant alle verlies- of vernietigingsrisico’s dragen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website, de daar opgenomen logo’s, ontwerpen, producten, werkwijzen en diensten, berusten bij Purquapa of bij haar licentiegever(s). Deze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Purquapa. Purquapa is gerechtigd de opdracht te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden, met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen welke voortvloeien uit de opdracht. Purquapa heeft daartoe het recht de naam en het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Artikel 12. Rechten van derden. De opdrachtgever staat ervoor in dat de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Purquapa ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten e.d. van derden.

Artikel 13. Klachten. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de ontdekking van hetgeen waarover wordt geklaagd aan Purquapa kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, zodat Purquapa in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Purquapa de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, en opdrachtgever zal Purquapa hiertoe de gelegenheid geven. Indien niet meer mogelijk is de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten, dan zal Purquapa slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 14. Opschorting, ontbinding en beëindiging. Purquapa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of er zich een wijziging van omstandigheden voordoet die instandhouding van de overeenkomst van opdracht niet meer rechtvaardigt. De overeenkomst met de opdrachtgever eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang indien en op het moment dat: opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd; opdrachtgever een rechtspersoon is en het besluit tot liquidatie wordt genomen; ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. Indien de overeenkomst eindigt of wordt ontbonden op de wijze als genoemd in lid 1 of lid 2 van dit artikel, dan zijn de vorderingen van Purquapa op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Purquapa de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Purquapa is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden materiële of immateriële schade, ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de opdracht. Purquapa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Purquapa is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of doordat Purquapa door opdrachtgever gegeven instructies heeft opgevolgd. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot directe schade, tot ten hoogste het bedrag dat over de laatste drie maanden als vergoeding aan opdrachtgever in rekening is gebracht. Purquapa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, reputatieschade en opgelegde boetes) die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt wordt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Purquapa, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Purquapa heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtgever heeft de verplichting om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Purquapa, neemt. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Purquapa, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16. Verantwoordelijkheid voor data, software en apparatuur. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor adequate beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Purquapa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Purquapa niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Purquapa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. Purquapa is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever of derden verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.

Artikel 17. Geheimhouding. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de opdracht. Purquapa staat ervoor in dat gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht en als na de beëindiging daarvan, al dan niet in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever, aan derden geen informatie zal worden verschaft over de organisatie van opdrachtgever en zijn interne en externe contacten. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Purquapa gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan zal Purquapa dergelijke informatie verstrekken zonder dat Purquapa gehouden is tot schadevergoeding voor enige schade die hierdoor ontstaat voor opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Purquapa worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Scroll to Top